top of page

תנאי שימוש באתר בית הספר 

  - השימוש באתר בית הספר כפוף לתנאים המפורטים להלן ושימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לאמור להלן.

 - זכויות היוצרים באתר האינטרנט של "עתידי" בי"ס להסמכות בע"מ (להלן: "עתידי") שייכות לעתידי ו/או לצד שלישי אשר עתידי קיבלה ממנו רישיון שימוש כדין.

זכויות אלו חלות, בין היתר, על עיצוב האתר, תכנים, סימני מסחר, בסיסי נתונים, קוד המחשב וכל פרט הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, להפיץ, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת היתר מראש ובכתב מעתידי.

אין לאסוף נתונים מן האתר ו/או להפיץ נתונים אלה ברבים  ו/או לעשות בהם או באתר שימוש מסחרי כלשהו.

 

 - עתידי עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר מדויק, מלא ושלם, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע לא עדכני.

 - עתידי נוקטת באמצעי הגנה כדי לאבטח את המידע באתר.

חדירה למערכות המחשב של האתר או של עתידי מהוות עבירה פלילית והמשתמש באתר מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למערכות הנ"ל או לסייע בפעולות כנ"ל.

 - למען הסר ספק, עתידי אינה אחראית לחשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכת המחשב של האתר כתוצאה מפעולות בלתי חוקיות כנ"ל.

 - עתידי אינה מתחייבת כי השירות באתר, לרבות שירותים אינטראקטיביים, לא יופרע, יינתן בלא הפסקות ויהיה חסין מנזקים, קלקולים או תקלות (לרבות תקלות בחומרה, תוכנה, או קווי תקשורת לאתר) אצל עתידי ו/או מי מספקיה.

 

 - בתנאי השימוש שלעיל, לשון זכר כלשון נקבה.

bottom of page